Erfaren och kvalificerad affärskonsult

Hjälper och tryggar diN
organisations utveckling

Läs merboka möte

optimera ditt företag redan idag

Boka en fri konsultation

Behöver ni ett bra stöd

Boost org kan vara en bra lösning för er

Behöver ni ett bra stöd under tiden en erfaren kollega är på föräldraledighet, sjukskriven eller tjänstledig, eller ledning av en tidsbegränsad process eller ett förändringsarbete inom er organisation. Då kan BOOST.org vara en bra lösning för er – jag/ vi  erbjuder tjänster som interimschef, processledare, organisations-utvecklingsstöd inom ideella organisationer eller stiftelser.

Bred och gedigen ledningserfarenhet

Fokus på att möta
era behov

Jag har bred och gedigen ledningserfarenhet från ideella organisationer, som chef, som processledare och som styrelseledamot. Jag har fokus på internationellt utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter, hbtqi-frågor, de globala målen och på värderingsarbete.

Min styrka ligger i att snabbt läsa av och lyssna in verksamheter inom ideella organisationer, få en bild av vad uppdraget kräver, snabbt motivera medarbetarna och leverera på strategisk eller operativ nivå för en kortare tid. Som chef för en verksamhet eller ett team, som processledare för ett tillfälligt förändringsarbete eller som stödfunktion till en del av ledningen.

Vår specialitet

Vi kan vara en bra lösning för er. Kontakta oss för en fri konsultation
Interimschef
Processledare
Organisationsutveckling
Ledningsstöd
Controllerstöd
Utredningsinsatser

Tjänster

Vad kan vi göra för er

Behöver ni ett bra stöd under tiden en erfaren kollega är på föräldraledighet, sjukskriven eller tjänstledig, eller ledning av en tidsbegränsad process eller ett förändringsarbete inom er organisation. Då kan BOOST.org vara en bra lösning för er – jag/ vi  erbjuder tjänster som interimschef, processledare, organisationsutvecklingsstöd inom ideella organisationer eller stiftelser.

Interimschef

Medan ni rekryterar en ny verksamhets- eller enhetschef, under en kortare tjänstledighet/ föräldraledighet/ sjukskrivning eller när er organisation behöver en tillfällig chef av andra anledningar.

Processledare

Under en förändringsprocess, såsom utveckling och införande av en ny policy, utveckling av en ny strategi, ett nytt verksamhetsområde, en programansökan för en finansiär, utveckling av en riskhanteringsplan, kompetensutvecklingsplan.

Organisationsutveckling

Ledning eller stöd under specifika utvecklingsinsatser eller en helhetsöversyn av organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, samt rekommendationer för prioriterade insatser för att stärka organisationen.

Ledningsstöd

Under perioder av hög belastning avlasta högsta ledning eller ledningsgruppen genom att ta över specifika processer, planera och ta fram underlag till möten, lyssna in verksamheten och medarbetarna och sedan ge förslag på åtgärder.

Controllerstöd

I nära samarbete med ekonomichef stärka upp rutiner för intern styrning och kontroll inom ideella organisationer som ger finansiellt stöd till organisationer eller verksamheter i andra länder.  

Utredningsinsatser

Ta fram underlag eller rapporter till styrelsemöten, genomföra en studei studie kopplat till ett utvecklingsområde, påverkansinsats, satsning inför nya givare/ finansiärer.

Med siktet inställt på långsiktig utveckling

Skapa era egna möjligheter

Jag brukar beskrivas som en professionell, målinriktad och empatisk chef som leder mina team med högt förtroende, integritet och arbetsglädje. Att jag tar de egna initiativ som krävs och har siktet inställt på långsiktig utveckling av verksamheten, tänker innovativt och utanför invanda mönster, hämtar in inspiration från nya sammanhang och tidigare erfarenheter.

Jag tar gärna både korta uppdrag eller lite längre över flera månader. Jag anpassar min arvodering till hur kvalificerat eller komplicerat uppdraget är, till längden på uppdraget och till förutsättningarna som just er organisation har.

Kontakta oss

5 + 5 =

Mejl:
marie.manson@boostorg.se

Telefon:
0709-896010

Adress:
Gavelvägen 2; 18161 Lidingö